INFORMACJE PRAWNE

Focus Telecom Polska Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę www.focustelecom.pl i media społecznościowe (Facebook, Linkedin), w których Focus ma swoje konto.

W związku z powyższym niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Focus Telecom Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 101A, 04-041 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000298832, posiadająca REGON: 141318537 oraz NIP: 7010108702, o kapitale zakładowym w wysokości 200.700,00 złotych, których jest administratorem danych (zwana dalej „Focus/Administrator danych”).

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Focus Telecom Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-041), przy ul. Ostrobramska 101 A. 

Kontakt z Focus Telecom Polska Sp. z o.o. jest możliwy poprzez adres e-mail rodo@focustelecom.pl lub pisemnie na ww. adres.

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych Klaudię Dryję, z którym kontakt jest możliwy pod adresem mailowym: iod@focustelecom.pl

Administrator danych oraz cele i podstawy prawne:

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • umożliwienia świadczenia usług droga elektroniczną·
 • rozwiązywania problemów związanych w wykonywaną usługą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • obsługi zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (np. przez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obsługi Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji , gdy nie są one związane wprost w wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom realizującym usługi na rzecz Focus Telecom Polska Sp. z o.o. tj. kancelariom prawnym, bankom, podmiotom świadczącym obsługę IT i dostawcom systemów informatycznych oraz innym podmiotom uprawnionym – odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są:

 • w przypadku przetwarzania danych niezbędnego do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego; 
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 • w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – maksymalnie przez okres 6 m-cy lub krócej w razie cofnięcia przez Panią/Pana zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu)

Pouczenie o prawach:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie; w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku skorzystania z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Prawo do skargi:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

Wycofanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód udzielonych na przetwarzanie danych osobowych,  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie wiadomości email, a jeżeli byłoby to dla Pani/Pana trudne, także w formie zwykłego listu na adresy: w przypadku wiadomości e-mail: iod@focustelecom.pl., w przypadku zwykłego listu: Focus Telecom Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 101A

Przetwarzanie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Zmiany

W przypadku zmian obowiązujących klauzul informacyjnych, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów.