POLITYKA PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJĄCA W SERWISIE WWW.FOCUSTELECOM.PL

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez Focus Telecom Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Focus Telecom Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 101A, 04-041 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000298832, posiadająca REGON: 141318537 oraz NIP: 7010108702, o kapitale zakładowym w wysokości 200.700,00 złotych, dalej „Focus”.

2. Dane kontaktowe

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Focus może się Pan/-i skontaktować z Focus: pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Focus wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@focustelecom.pl.

Focus Telecom Polska Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Klaudię Dryja. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mailowym: iod@focustelecom.pl.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych.

Pana/-i dane osobowe są przetwarzane przez Focus:

W związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych na infolinii Focus:

3.1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci zapewnienia najwyższych standardów obsługi telefonicznej realizowanej przez pracowników Focus, tj. m. in. w celu umożliwienia oceny sposobu prowadzenia rozmów przez pracowników Focus (używany język, stosunek do dzwoniącego, rzetelność udzielanych informacji) oraz ewentualnej poprawy obsługi telefonicznej;

3.2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz Focus na wypadek zaistnienia sporu i potrzeby wykazania faktów lub ustaleń;

3.3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz zabezpieczenia materiału dowodowego.

Nagrywanie dotyczy zarówno połączeń przychodzących, tj. połączeń inicjowanych przez osobę fizyczną, której dane dotyczą (podmiot danych) jak i połączeń wychodzących, tj. połączeń inicjowanych przez Focus.

Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się nagrywaniu poprzez zakończenie połączenia telefonicznego w każdym momencie rozmowy.

W związku z zawarciem umowy z Focus lub wyrażeniem zainteresowania ofertą Focus:

3.4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Focus a Panem/-ią;

3.5. w przypadku wyrażenia przez Pana/-ią zainteresowania ofertą Focus i chęci skorzystania z produktów i/lub usług Focus – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia działań na Pana/-i żądanie przed zawarciem umowy z Focus, tj. m. in. w celu przestawienia oferty, wysłania dodatkowych materiałów np. cenników, prezentacji, prowadzenia negocjacji;

3.6. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci kontaktu pomiędzy Focus a kontrahentem Focus, u którego jest Pan/-i zatrudniony/-a w sprawach związanych z zawarciem lub realizacją umowy zawartej pomiędzy Focus a tym kontrahentem bądź w związku z podjęciem działań na żądanie tego kontrahenta przed zawarciem umowy z Focus;

3.7 w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przez Focus w celu kontaktu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a) RODO

Focus w postaci odpowiedzi na uwagi i/lub zastrzeżenia przesłane do Focus.

W związku z prowadzeniem przez Focus marketingu bezpośredniego produktów i usług Focus:

3.8. w przypadku wyrażenia przez Pana/-ią zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) oraz wykorzystywanie przez Focus urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Focus.

Na powyższych podstawach 3.8, 3.9 Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, a także, aby oferta była pełniejsza i dedykowana dla konkretnego klienta wybrane rozmowy będą nagrywane. Po okresie 6 m-cy nagrywania są usuwane, lub będą niszczone w przypadku cofnięcia zgody.

3.9. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci badania satysfakcji klientów.

3.10. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci prowadzenia komunikacji, udzielenia odpowiedzi na pytania, w tym w celu nawiązania współpracy.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pana/-i dane osobowe mogą być udostępnianie lub powierzane w celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Focus przy świadczeniu usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, konsultacyjne, marketingowe.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator samodzielnie nie będzie przekazywał Pana/-i danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W wypadkach, w których Focus korzysta z formularzy znajdujących się w portalu LinkedIn lub Facebook, Pana/Pani dane osobowe gromadzone za pomocą takiego formularza będą przetwarzane również odpowiednio przez LinkedIn Ireland Unlimited Company i/lub Facebook Ireland Limited Company jako odrębnych administratorów danych osobowych oraz mogą być przesyłane przez te podmioty poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych i Singapuru. Więcej informacji na temat podstawy prawnej transferu danych oraz stosowanych środków bezpieczeństw można znaleźć w politykach prywatności Facebook i LinkedIn.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez Focus przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności:

6.1. w przypadku wskazanym w pkt. 3.1. powyżej – przez okres 3 miesięcy od zarejestrowania danej rozmowy telefonicznej;

6.2. w przypadku wskazanym w pkt. 3.2. i 3.3. powyżej – przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z ustaleń dokonanych podczas danej rozmowy telefonicznej

6.3. w przypadku wskazanym w pkt. 3.4. powyżej – przez okres do upływu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z zawartej umowy, ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

6.4. w przypadku wskazanym w pkt. 3.5. powyżej – do momentu zawarcia umowy z Focus lub jeżeli prowadzone działania nie zostaną zakończone zawarciem umowy przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia ww. działań;

6.5. w przypadku wskazanym w pkt. 3.6. powyżej – przez okres 1 roku po ostatnim kontakcie lub do upływu terminu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z umowy zawartej przez Focus, jeżeli taka umowa została zawarta ;

6.6. w przypadku wskazanym w pkt. 3.7. powyżej – przez okres 1 roku po rozpatrzeniu uwag i/lub zastrzeżeń;

6.7. w przypadku wskazanym w pkt. 3.8. powyżej – do momentu wycofania przez Pana/-ią zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub wykorzystywanie przez Focus urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub do momentu skutecznego zrealizowania wniesionego przez Pana/-ią sprzeciwu wobec przetwarzania;

6.8. w przypadku wskazanym w pkt. 3.9 powyżej – do momentu zgłoszenia sprzeciwu;

6.9. w przypadku wskazanym w pkt 3.10 powyżej – przez okres przez okres niezbędny do obsługi zapytania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Focus przysługują Panu/-i następujące prawa:

7.1. prawo do żądania od Focus dostępu do Pana/-i danych osobowych;

7.2. prawo do żądania sprostowania Pana/-i danych osobowych;

7.3. prawo do żądania usunięcia Pana/-i danych osobowych;

7.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/-i danych osobowych;

7.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez Focus w przypadkach wskazanych w pkt. 3.1. – 3.3. oraz 3.6.-3.8. powyżej;

7.6. prawo do przeniesienia Pana/-i danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Pana/-i danych osobowych odbywa się na w oparciu o Pana/-i zgodę lub w celu zawarcia lub realizacji umowy, której jest Pan/-i stroną (pkt. 3.4. i 3.5. powyżej) oraz jeżeli to przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

7.7. prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie Pana/-i danych osobowych odbywa się w oparciu o Pana/-i zgodę, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7.8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Focus.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy o świadczeniu usług lub podjęcia działań na żądanie zawarciem umowy z Focus, jeżeli Pan/-i lub podmiot Pana/-ią zatrudniający wyrazi zainteresowanie ofertą Focus.

Podanie przez Pana/-ią danych osobowych w celu prowadzenia przez Focus marketingu bezpośredniego produktów i usług Focus oraz jest całkowicie dobrowolne. Może Pan/-i cofnąć zgodę na prowadzenie przez Focus marketingu bezpośredniego produktów i usług Focus w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań dokonanych przed takim cofnięciem.

9. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania treści, które są Ci wyświetlane lub też aby zaoferować Ci pomóc. Na stronie portalu wykorzystujemy pliki przedstawione w tabeli poniżej. W celu zarządzania plikami cookies, zmień ustawienia plików cookies w przeglądarce, z której korzystasz:

 

W przeglądarce Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl

W przeglądarce Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

W przeglądarce Internet Explorer 10

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

W przeglądarce Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4

W przeglądarce Safari

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

W przeglądarce Opera

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 

Lista plików cookies

Nazwa Czas wygaśnięcia Kategoria
. . .
PHPSESSID session Necessary
handl_landing_page 1 month Other
handl_ip 1 month Other
handl_url 1 month Other
_gcl_au 3 months Analytics
_ga 2 years Analytics
_ga_Z8CYS77HY3 2 years Analytics
_uc_referrer 12 days Other
_uc_last_referrer 12 days Other
_uc_initial_landing_page 12 days Other
_uc_current_session 1 hour Other
_uc_visits 12 days Other
_wpfuuid 11 years Necessary
_fbp 3 months Advertisement
test_cookie 15 minutes Advertisement
_hjSessionUser_853468 1 year Other
_hjFirstSeen 30 minutes Analytics
_hjIncludedInSessionSample 2 minutes Analytics
_hjSession_853468 30 minutes Other
_hjIncludedInPageviewSample 2 minutes Analytics
_hjAbsoluteSessionInProgress 30 minutes Analytics
utm_source past Analytics
utm_medium past Advertisement
utm_term past Analytics
utm_content past Analytics
utm_campaign past Analytics
gclid past Other
handl_original_ref past Other
handl_ref past Other
email past Other
username past Other
cid never Analytics
yt-remote-device-id never Advertisement
yt-remote-connected-devices never Advertisement
fr 3 months Advertisement
tr session Advertisement

 

10. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej lub ulegną zmianie praktyki biznesowe.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od  23-08-2022