POLITYKA PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJĄCA W SERWISIE WWW.FOCUSTELECOM.PL

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez Focus Telecom Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Focus Telecom Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 101A, 04-041 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000298832, posiadająca REGON: 141318537 oraz NIP: 7010108702, o kapitale zakładowym w wysokości 200.700,00 złotych, dalej „Focus”.

2. Dane kontaktowe

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Focus może się Pan/-i skontaktować z Focus: pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Focus wskazany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@focustelecom.pl.

Focus Telecom Polska Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Klaudię Dryja. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mailowym: iod@focustelecom.pl.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych.

Pana/-i dane osobowe są przetwarzane przez Focus:

W związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych na infolinii Focus:

3.1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci zapewnienia najwyższych standardów obsługi telefonicznej realizowanej przez pracowników Focus, tj. m. in. w celu umożliwienia oceny sposobu prowadzenia rozmów przez pracowników Focus (używany język, stosunek do dzwoniącego, rzetelność udzielanych informacji) oraz ewentualnej poprawy obsługi telefonicznej;

3.2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz Focus na wypadek zaistnienia sporu i potrzeby wykazania faktów lub ustaleń;

3.3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz zabezpieczenia materiału dowodowego.

Nagrywanie dotyczy zarówno połączeń przychodzących, tj. połączeń inicjowanych przez osobę fizyczną, której dane dotyczą (podmiot danych) jak i połączeń wychodzących, tj. połączeń inicjowanych przez Focus.

Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się nagrywaniu poprzez zakończenie połączenia telefonicznego w każdym momencie rozmowy.

W związku z zawarciem umowy z Focus lub wyrażeniem zainteresowania ofertą Focus:

3.4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Focus a Panem/-ią;

3.5. w przypadku wyrażenia przez Pana/-ią zainteresowania ofertą Focus i chęci skorzystania z produktów i/lub usług Focus – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia działań na Pana/-i żądanie przed zawarciem umowy z Focus, tj. m. in. w celu przestawienia oferty, wysłania dodatkowych materiałów np. cenników, prezentacji, prowadzenia negocjacji;

3.6. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci kontaktu pomiędzy Focus a kontrahentem Focus, u którego jest Pan/-i zatrudniony/-a w sprawach związanych z zawarciem lub realizacją umowy zawartej pomiędzy Focus a tym kontrahentem bądź w związku z podjęciem działań na żądanie tego kontrahenta przed zawarciem umowy z Focus;

3.7 w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych przez Focus w celu kontaktu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a) RODO

Focus w postaci odpowiedzi na uwagi i/lub zastrzeżenia przesłane do Focus.

W związku z prowadzeniem przez Focus marketingu bezpośredniego produktów i usług Focus:

3.8. w przypadku wyrażenia przez Pana/-ią zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) oraz wykorzystywanie przez Focus urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Focus.

Na powyższych podstawach 3.8, 3.9 Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług, a także, aby oferta była pełniejsza i dedykowana dla konkretnego klienta wybrane rozmowy będą nagrywane. Po okresie 6 m-cy nagrywania są usuwane, lub będą niszczone w przypadku cofnięcia zgody.

3.9. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci badania satysfakcji klientów.

3.10. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci prowadzenia komunikacji, udzielenia odpowiedzi na pytania, w tym w celu nawiązania współpracy.

W związku z organizowaniem i prowadzeniem przez Focus webinarów oraz innych podobnych wydarzeń:

3.11. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia i wykonania umowy na usługę webinaru w związku z zapewnieniem obsługi i uczestnictwa w webinarze, na który użytkownik się zapisał oraz obsługi ewentualnych reklamacji.

3.12 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa prawnie uzasadnionego interesu Focus, mających zastosowanie do Focus, w szczególności w związku z koniecznością rozliczeń podatkowych, w przypadku gdy Webinar jest świadczeniem odpłatnym.

3.12 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa prawnie uzasadnionego interesu Focus, mających zastosowanie do Focus, w szczególności w związku z koniecznością rozliczeń podatkowych, w przypadku gdy Webinar jest świadczeniem odpłatnym.

3.14. w przypadku wyrażenia przez Pana/-ią zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) oraz wykorzystywanie przez Focus urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Focus, w związku z udzieleniem dobrowolnej zgody, podczas wypełniania formularza zapisu na webinar.

3.15. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci badania satysfakcji klientów.

3.16. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu w postaci archiwizacji materiałów i komunikatów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

3.17. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przez roszczeniami

W związku z udostępnianiem bezpłatnych e-booków oraz innych podobnych materiałów przez Focus:
3.18. w przypadku wyrażenia przez Pana/-ią zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) oraz wykorzystywanie przez Focus urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług Focus, w związku z udzieleniem dobrowolnej zgody, podczas wypełniania formularza pobrania i dostarczenia przez Focus bezpłatnych e-booków oraz innych podobnych materiałów.

3.19. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci badania satysfakcji klientów.

3.20. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci prowadzenia komunikacji, udzielenia odpowiedzi na pytania, w tym w celu nawiązania współpracy.

3.21. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu w postaci archiwizacji materiałów i komunikatów wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

3.22. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Focus w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przez roszczeniami

4. Odbiorcy danych osobowych

Pana/-i dane osobowe mogą być udostępnianie lub powierzane w celu dalszego przetwarzania podmiotom współpracującym z Focus przy świadczeniu usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe, konsultacyjne, marketingowe.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator samodzielnie nie będzie przekazywał Pana/-i danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W wypadkach, w których Focus korzysta z formularzy znajdujących się w portalu LinkedIn lub Facebook, Pana/Pani dane osobowe gromadzone za pomocą takiego formularza będą przetwarzane również odpowiednio przez LinkedIn Ireland Unlimited Company i/lub Facebook Ireland Limited Company jako odrębnych administratorów danych osobowych oraz mogą być przesyłane przez te podmioty poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych i Singapuru. Więcej informacji na temat podstawy prawnej transferu danych oraz stosowanych środków bezpieczeństw można znaleźć w politykach prywatności Facebook i LinkedIn.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez Focus przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. W szczególności:

6.1. w przypadku wskazanym w pkt. 3.1. powyżej – przez okres 3 miesięcy od zarejestrowania danej rozmowy telefonicznej;

6.2. w przypadku wskazanym w pkt. 3.2. i 3.3. powyżej – przez okres do upływu terminu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z ustaleń dokonanych podczas danej rozmowy telefonicznej

6.3. w przypadku wskazanym w pkt. 3.4. powyżej – przez okres do upływu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z zawartej umowy, ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

6.4. w przypadku wskazanym w pkt. 3.5. powyżej – do momentu zawarcia umowy z Focus lub jeżeli prowadzone działania nie zostaną zakończone zawarciem umowy przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia ww. działań;

6.5. w przypadku wskazanym w pkt. 3.6. powyżej – przez okres 1 roku po ostatnim kontakcie lub do upływu terminu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z umowy zawartej przez Focus, jeżeli taka umowa została zawarta ;

6.6. w przypadku wskazanym w pkt. 3.7. powyżej – przez okres 1 roku po rozpatrzeniu uwag i/lub zastrzeżeń;

6.7. w przypadku wskazanym w pkt. 3.8. powyżej – do momentu wycofania przez Pana/-ią zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub wykorzystywanie przez Focus urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub do momentu skutecznego zrealizowania wniesionego przez Pana/-ią sprzeciwu wobec przetwarzania;

6.8. w przypadku wskazanym w pkt. 3.9 powyżej – do momentu zgłoszenia sprzeciwu;

6.9. w przypadku wskazanym w pkt 3.10 powyżej – przez okres przez okres niezbędny do obsługi zapytania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

6.10. w przypadku wskazanym w pkt. 3.11. powyżej – przez okres do upływu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z zawartej umowy, ustalanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.11. w przypadku wskazanym w pkt. 3.12. powyżej – przez okres do upływu przedawnień roszczeń wynikających z przepisów podatkowych.

6.12. w przypadku wskazanym w pkt. 3.13. powyżej – przez okres niezbędny do obsługi zapytania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

6.13. w przypadku wskazanym w pkt. 3.14. powyżej – przez okres do momentu wycofania przez Pana/-ią zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub wykorzystywanie przez Focus urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub do momentu skutecznego zrealizowania wniesionego przez Pana/-ią sprzeciwu wobec przetwarzania.

6.14. w przypadku wskazanym w pkt. 3.15. powyżej – przez okres do czasu wniesienia sprzeciwu.

6.15. w przypadku wskazanym w pkt. 3.16. powyżej – przez okres niezbędny do obsługi zapytania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.

6.16. w przypadku wskazanym w pkt. 3.17. powyżej – przez okres do czasu przedawnienia roszczeń.

6.17. w przypadku wskazanym w pkt. 3.18. powyżej – przez okres do momentu wycofania przez Pana/-ią zgody na otrzymywanie informacji handlowych lub wykorzystywanie przez Focus urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących lub do momentu skutecznego zrealizowania wniesionego przez Pana/-ią sprzeciwu wobec przetwarzania.

6.18. w przypadku wskazanym w pkt. 3.19. powyżej – przez okres do czasu wniesienia sprzeciwu.

6.19. w przypadku wskazanym w pkt. 3.20. powyżej – przez okres do obsługi zapytania lub do czasu wniesienia sprzeciwu;

6.20. w przypadku wskazanym w pkt. 3.21. powyżej – przez okres do czasu wniesienia sprzeciwu.

6.21. w przypadku wskazanym w pkt. 3.22. powyżej – przez okres do czasu przedawnienia roszczeń.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Focus przysługują Panu/-i następujące prawa:

7.1. prawo do żądania od Focus dostępu do Pana/-i danych osobowych;

7.2. prawo do żądania sprostowania Pana/-i danych osobowych;

7.3. prawo do żądania usunięcia Pana/-i danych osobowych;

7.4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/-i danych osobowych;

7.5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/-i danych osobowych przez Focus w przypadkach wskazanych w pkt. 3.1. – 3.3. oraz 3.13-3.22. powyżej;

7.6. prawo do przeniesienia Pana/-i danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Pana/-i danych osobowych odbywa się na w oparciu o Pana/-i zgodę lub w celu zawarcia lub realizacji umowy, której jest Pan/-i stroną (pkt. 3.4., 3.5., 3.14 i 3.18. powyżej) oraz jeżeli to przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

7.7. prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie Pana/-i danych osobowych odbywa się w oparciu o Pana/-i zgodę, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7.8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych przez Focus.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie umowy o świadczeniu usług lub podjęcia działań na żądanie zawarciem umowy z Focus, jeżeli Pan/-i lub podmiot Pana/-ią zatrudniający wyrazi zainteresowanie ofertą Focus.

Podanie przez Pana/-ią danych osobowych w celu prowadzenia przez Focus marketingu bezpośredniego produktów i usług Focus oraz jest całkowicie dobrowolne. Może Pan/-i cofnąć zgodę na prowadzenie przez Focus marketingu bezpośredniego produktów i usług Focus w dowolnym momencie, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań dokonanych przed takim cofnięciem.

9. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu dostosowania treści, które są Ci wyświetlane lub też aby zaoferować Ci pomóc. Na stronie portalu wykorzystujemy pliki przedstawione w tabeli poniżej. W celu zarządzania plikami cookies, zmień ustawienia plików cookies w przeglądarce, z której korzystasz:

 

W przeglądarce Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl

W przeglądarce Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

W przeglądarce Internet Explorer 10

https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

W przeglądarce Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/wy%C5%9Bwietlanie-i-usuwanie-historii-przegl%C4%85darki-w-programie-microsoft-edge-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4

W przeglądarce Safari

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

W przeglądarce Opera

https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 

Lista plików cookies

Klucz ciasteczkaDomenaŚcieżkaTyp ciasteczkaWygaśnięcieOpis
__lc_cst.accounts.livechatinc.com/v2/customer/tokenStrona trzecia1 rok 1 miesiącNiezbędne do funkcjonalności funkcji chat-box na stronie.
PHPSESSIDfocustelecom.pl/Pierwsza stronaSesjaCiasteczko generowane przez aplikacje oparte na języku PHP. To ogólnego zastosowania identyfikator służący do utrzymania zmiennych sesji użytkownika. Zazwyczaj jest to losowo generowany numer, sposób jego wykorzystania może być specyficzny dla strony, ale dobrym przykładem jest utrzymanie statusu zalogowania użytkownika między stronami.
li_gc.linkedin.com/Strona trzecia6 miesięcyUżywane do przechowywania zgody gościa na używanie ciasteczek do celów nieistotnych
AnalyticsSyncHistory.linkedin.com/Strona trzecia1 miesiącUżywane do przechowywania informacji o czasie synchronizacji z ciasteczkiem lms_analytics dla użytkowników w Wyznaczonych Krajach
__lc_cid.accounts.livechatinc.com/v2/customer/tokenStrona trzecia1 rok 1 miesiącNiezbędne do funkcjonalności funkcji chat-box na stronie.
_ga_Z8CYS77HY3.focustelecom.pl/Pierwsza strona1 rok 1 miesiącTo ciasteczko jest używane przez Google Analytics do zachowania stanu sesji.
_ga.focustelecom.pl/Pierwsza strona1 rok 1 miesiącTa nazwa ciasteczka jest związana z Google Universal Analytics - co jest znaczącą aktualizacją bardziej powszechnie używanej usługi analitycznej Google. To ciasteczko służy do odróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanego numeru jako identyfikator klienta. Jest dołączane do każdego żądania strony w witrynie i służy do obliczania danych o odwiedzających, sesjach i kampaniach dla raportów analitycznych witryn.
_gcl_au.focustelecom.pl/Pierwsza strona3 miesiąceUżywane przez Google AdSense do eksperymentowania z efektywnością reklam na różnych witrynach korzystających z ich usług
_fbp.focustelecom.pl/Pierwsza strona3 miesiąceUżywane przez Meta do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytacja w czasie rzeczywistym od reklamodawców stron trzecich
IDE.doubleclick.net/Strona trzecia1 rokTo ciasteczko jest ustawiane przez Doubleclick i przekazuje informacje o tym, jak użytkownik końcowy korzysta ze strony internetowej oraz o wszelkiej reklamie, którą użytkownik mógł zobaczyć przed odwiedzeniem wspomnianej strony.
YSC.youtube.com/Strona trzeciaSesjaTo ciasteczko jest ustawiane przez YouTube do śledzenia wyświetleń osadzonych filmów.
VISITOR_INFO1_LIVE.youtube.com/Strona trzecia6 miesięcyTo ciasteczko jest ustawiane przez Youtube w celu śledzenia preferencji użytkownika dotyczących filmów Youtube osadzonych na stronach; może również określić, czy odwiedzający stronę korzysta z nowej czy starej wersji interfejsu Youtube.
test_cookie.doubleclick.net/Strona trzecia15 minutTo ciasteczko jest ustawiane przez DoubleClick (które jest własnością Google) w celu ustalenia, czy przeglądarka odwiedzającego witrynę obsługuje ciasteczka.
lidc.linkedin.com/Strona trzecia1 dzieńTo jest ciasteczko 1 strony firmy Microsoft MSN, które zapewnia prawidłowe funkcjonowanie tej strony internetowej.
bcookie.linkedin.com/Strona trzecia1 rokTo jest ciasteczko 1 strony firmy Microsoft MSN do udostępniania zawartości strony internetowej za pośrednictwem mediów społecznościowych.
UserMatchHistory.linkedin.com/Strona trzecia1 miesiącTo ciasteczko jest używane do śledzenia odwiedzających w celu prezentowania bardziej trafnych reklam na podstawie preferencji odwiedzającego.
bscookie.www.linkedin.com/Strona trzecia1 rokUżywane przez usługę społecznościową LinkedIn do śledzenia korzystania z osadzonych usług.
li_sugr.linkedin.com/Strona trzecia3 miesiące
_wpfujfocustelecom.pl/Pierwsza strona1 rok
_uc_initial_landing_page.focustelecom.pl/Pierwsza strona12 dni
_uc_last_referrer.focustelecom.pl/Pierwsza strona12 dni
_wpfuuidfocustelecom.pl/Pierwsza strona1 rok 1 miesiąc
__oauth_redirect_detectoraccounts.livechatinc.com/Strona trzecia24 sekundy
_uc_visits.focustelecom.pl/Pierwsza strona12 dni
_uc_referrer.focustelecom.pl/Pierwsza strona12 dni
_uc_current_session.focustelecom.pl/Pierwsza strona1 godzina

 

10. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej lub ulegną zmianie praktyki biznesowe.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od  23-08-2022