Focus Telecom Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 04-041) przy ulicy Ostrobramskiej 101a, jest operatorem telekomunikacyjnym wpisanym do rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pod numerem 8974. Nasze numery routingowe to: C2781, C2788.

Wymiana połączeń telefonicznych realizowana jest w oparciu o autorskim system telekomunikacyjny rozwijany przez Focus Telecom Polska sp. z o.o. Spółka realizuje terminację połączeń głosowych dla abonentów w technologii VOIP z sygnalizacją SIP. Oferujemy możliwość utworzenia punktu styku sieci (PSS) telekomunikacyjnej celem uzyskania łatwiejszego dostępu do numeracji (rozgłaszanej, udostępnianej i przenoszonej) Focus Telecom Polska.

Oferujemy stawki za zakańczanie połączeń w sieci Focus zgodne z obowiązującymi przepisami tj.:

0,0032 PLN / min – dla połączeń z numerem A będącym numerem pochodzącym z obszaru EOG

0,20 PLN / min – dla połączeń z numerem A nieprawidłowym, brakującym lub spoza obszaru EOG

Stawiamy na jakość i bezpieczeństwo:

 • wysoka dostępność usług głosowych, przekraczająca 99.99%
 • stały monitoring kluczowych parametrów dot. dostępności naszych usług
 • zabezpieczenia anty fraudowe (czarne listy, monitoring kosztu, blokowanie kierunków premium) 

Informacja w sprawie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji  Focus Telecom Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Operator”)

 WSTĘP

Focus Telecom Polska sp. z o. o. przedstawia niniejszym informacje w sprawie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji Operatora, co stanowi wykonanie obowiązku regulacyjnego nałożonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej („UKE”) w ramach decyzji administracyjnej z dnia 11 grudnia 2019 r. (DHRT.SMP.6040.78.2018.292). 

Prezes UKE wyznaczył Operatora jako przedsiębiorcę telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji na hurtowym rynku świadczenia usługi zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji Operatora, zgodnym z obszarem sieci, w której następuje zakończenie połączenia oraz nałożył na Operatora obowiązek, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne, polegający na ogłaszaniu informacji w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie świadczenia usługi zakańczania połączeń w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji Operatora, dotyczących specyfikacji technicznych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, charakterystyki sieci, zasad i warunków świadczenia usług oraz korzystania z sieci, a także opłat, niezbędnych do przygotowania przez zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych wniosku w sprawie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w zakresie usług zakańczania połączeń w publicznej sieci telefonicznej w stałej lokalizacji Operatora.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a podstawę do prowadzenia negocjacji w celu ustalenia przyszłych warunków współpracy na podstawie umowy o połączeniu sieci.

PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY O POŁĄCZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ 

 1. Przedsiębiorca telekomunikacyjny zainteresowany zawarciem z Operatorem umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych (dalej „PT”) składa Operatorowi wniosek o zawarcie umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych w formie pisemnej na adres Operatora: Focus Telecom Polska sp. z o. o., ul. Ostrobramska 101a, 04-041 Warszawa.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zostać złożony na piśmie i podpisany przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji PT.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać propozycje określające w szczególności:
  1. dane techniczne i lokalizację punktów styku sieci;
  2. sposób połączenia sieci;
  3. rodzaje usług świadczonych w ramach wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych;
  4. przewidywane natężenie i strukturę ruchu międzysieciowego;
  5. termin połączenia sieci.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zawierać również propozycje określające postanowienia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 31 ust. 2 pkt. 3-7 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 5. Do wniosku należy załączyć:
  1. zaświadczenie o wpisie PT do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE;
  2. odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców potwierdzający uprawnienie osób podpisujących wniosek do reprezentowania PT na dzień złożenia wniosku;
  3. pełnomocnictwo, w przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika;
  4. listę osób upoważnionych do negocjacji w imieniu PT wraz ze wskazaniem ich danych kontaktowych (e-mail, numer telefonu).
 6. W przypadku stwierdzenia przez Operatora, że wniosek jest niekompletny, nieprawidłowo sporządzony lub zawiera nieścisłości, Operator wezwie PT do uzupełnienia wniosku, usunięcia nieprawidłowości lub złożenia dodatkowych wyjaśnień, w terminie nie krótszym niż 7 dni.
 7. Operator rozpatrzy poprawnie złożony wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i w formie pisemnej zawiadomi PT, że:
  1. akceptuje propozycje zawarte we wniosku i przedłoży projekt umowy o połączenie sieci telekomunikacyjnych uwzględniający te propozycje;
  2. odrzuca propozycje zawarte we wniosku, przedstawiając własne propozycje określające warunki umowy o połączenie sieci telekomunikacyjnych w formie projektu umowy o połączenie sieci telekomunikacyjnych, które rozpoczną negocjacje stron co do przyszłych warunków współpracy.
 8. Operator oraz PT będą prowadzić dalsze negocjacje umowy o połączenie sieci telekomunikacyjnych poprzez wyznaczone przez strony zespoły negocjacyjne w formie spotkań stacjonarnych lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 9. Projekty umowy o połączenie sieci telekomunikacyjnych oraz pozostałe dokumenty mogą być przekazywane członkom zespołów negocjacyjnych w formie edytowalnego pliku word za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Zawarcie umowy o połączenie sieci telekomunikacyjnych będzie możliwie po potwierdzeniu przez strony wszystkich warunków umowy. Zawarcie umowy o połączenie sieci telekomunikacyjnych nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ CHARAKTERYSTYKA SIECI. WARUNKI TECHNICZNE URUCHOMIENIA PSS.

Połączenie sieci realizowane może być w oparciu o protokół SIP.

 • Punkt styku sieci zbudowany będzie w oparciu o transport UDP w sieci IP.
 • Ilość sesji (kanałów rozmownych) powinna być dobrana odpowiednio do zakładanego wolumenu ruchu.
 • Sygnalizacja oparta będzie o protokół SIP. Wymagana jest pełna zgodność z RFC 3261.
 • Transport DTMF w oparciu o RFC 2833.
 • Transport mediów w oparciu o kodek G711 PCMA, aLaw z użyciem pakietyzacji 20 ms.

Punkt styku sieci używany będzie do wymiany ruchu głosowego między sieciami Operatora i PT.  Strony dopuszczają również wymianę sesji testowych, za który nie będą pobierane opłaty.  

Strony ustalają, że obustronne wywołania będą zawierać prawidłowe informacje dotyczące numeru dzwoniącego oraz numeru docelowego. 

Strony ustalają, że zmiany w sposobie przesyłania sygnalizacji wymagają informacji na co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana w sygnalizacji muszą być zaakceptowane przez obie strony.  

Wszelkie ustalenia (zwłaszcza niestandardowe) techniczne powinny zostać spisane w załączniku technicznym do umowy o połączeniu sieci.

ZASADY I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ KORZYSTANIA Z SIECI. WARUNKI REALIZACJI POŁĄCZENIA SIECI.

Warunkiem koniecznym do uruchomienia PSS jest przeprowadzenie testów przez przedstawicieli stron. Testy podzielone są na grupy:

 • testy teletransmisji testy sygnalizacji SIP – sprawdzają zgodność parametrów technicznych i poprawność realizacji połączeń w zakresie uzgodnionych usług
 • testy billingowe – sprawdzają poprawność rejestracji ruchu międzysieciowego na potrzeby rozliczeń

Testy mają za zadanie minimalizację ryzyk związanych z obsługą PSS. W trakcie trwania testów nie będą podejmowane żadne działania (w tym naprawcze), które mogłyby mieć wpływ na wynik testów. W przypadku błędnych wyników danej grupy testów, dane testy powtarza się w całości po przeprowadzeniu odpowiednich korekt. Wynik testów, w tym wszelkie odstępstwa od akceptowalnych norm, powinien zostać potwierdzony stosownym protokołem – podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Operatora i tym samym – korzystanie z sieci przez PT jest możliwe po uzyskaniu pozytywnego wyniku testów.