WSKAŹNIKI JAKOŚCI

L.p.WskaźnikCzas
wyjaśnienie wskaźnika
1Czas przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej1d 5h 11m
czas od dnia zawarcia umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej, wyrażany w dniach, włącznie z dniami wolnymi od pracy
2Czas oczekiwania na połączenie z personelem20s
czas od otrzymania przez sieć informacji adresowej wymaganej do zestawienia połączenia do zgłoszenia się personelu dostawcy usług, wyrażany w sekundach, oddzielnie dla dni roboczych i dni wolnych od pracy; w przypadku usług realizowanych w sposób całkowicie automatyczny, czas ten jest liczony od wybrania przez abonenta opcji połączenia z personelem
3Czas usunięcia uszkodzenia43m
czas od zgłoszenia przez abonenta braku możliwości korzystania z usług określonych w umowie do przywrócenia możliwości korzystania z nich przez abonenta, wyrażany w godzinach; wskaźnik nie obejmuje przypadków, w których uszkodzenie nastąpiło z winy abonenta, wskutek klęski żywiołowej lub dotyczy wyłącznie uszkodzenia urządzenia końcowego abonenta telekomunikacyjnej o stałej lokalizacji zakończenia sieci
4Liczba uszkodzeń przypadających na 100 łączy w publicznej sieci 0,2
liczba zgłoszonych przez abonentów przypadków braku świadczenia usług lub przypadków świadczenia ich niezgodnie z umową przypadająca na każde 100 łączy w publicznej sieci telekomunikacyjnej o stałej lokalizacji zakończenia sieci, powstałych z przyczyn leżących po stronie dostawcy usług
5Wskaźnik reklamacji poprawności faktur oraz uzupełnień kwoty uiszczanych w formie przedpłaconej98%
Wyrażona w procentach liczba faktur nieskorygowanych w stosunku do liczby wszystkich faktur wystawionych w danym okresie sprawozdawczym.   

MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

“Wykorzystywane przez Abonenta urządzenia powinny współpracować z protokołem SIP oraz powinny spełniać
wymagania potwierdzone świadectwem homologacji, certyfikatem zgodności, deklaracją zgodności lub znakiem zgodności.”

INFORMACJE O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z USŁUGĄ I SPOSOBY OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA, PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

„Focus Telecom Polska Sp. z o.o. przekazuje Abonentowi następujące informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych:

1) W związku ze świadczoną Usługą mogą wystąpić w szczególności następujące zagrożenia:
  • instalacja złośliwego oprogramowania na komputerze i telefonie bez wiedzy Abonenta, czego skutkiem mogą być niezamierzone przez Abonenta operacje, m.in. utratę danych i utratę poufności danych osobowych
  • podmiana nadawcy („spoofing”), czego skutkiem może być wyłudzenie przez osobę nieuprawnioną poufnych danych Abonenta 

2) W celu ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych Focus Telecom Polska Sp. z o.o. rekomenduje przede wszystkim:

  • wykorzystywanie odpowiednio zabezpieczonego komputera (oprogramowanie antywirusowe, najnowsze wersje przeglądarek internetowych);
  • blokowanie dostępu do komputera i telefonu kodami i hasłami i nieudostępnianie ich innym osobom
  • minimalizacja ryzyka kradzieży urządzenia telekomunikacyjnego:

3) Pozostałe informacje dotyczące przede wszystkim:

  • potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez abonentów z usług telekomunikacyjnych;
  • rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym;
  • przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych;

dostępne są na stronie internetowej UKE pod adresem UKE – Sposoby ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych podczas korzystania z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.”