WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Niniejsze warunki korzystania (Warunki) określają zasady korzystania z serwisu www.focustelecom.pl (Serwis) oraz prawa i obowiązki użytkownika Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Warunków. Jeżeli użytkownik nie akceptuje Warunków powinien natychmiast przestać korzystać z Serwisu i opuścić Serwis.

Serwis jest własnością Focus Telecom Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 101A, 04-041 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000298832, posiadająca REGON: 141318537 oraz NIP: 7010108702, o kapitale zakładowym w wysokości 200.700,00 złotych (Focus).

Za pośrednictwem Serwisu użytkownik może (1) wypełnić formularz w celu otrzymania materiałów o charakterze promocyjnym o produktach i usługach Focus, takich jak np. oferta, wycena, prezentacja, folder produktowy, ulotka, e-book, case study, prezentacja demo lub inny; (2) zapisać się na newsletter; (3) skontaktować się z konsultantem Focus za pośrednictwem chatu; (4) skorzystać z formularza site call w celu zainicjowania przez Focus połączenia telefonicznego na podany przez użytkownika numer telefonu w celu przedstawienia oferty Focus.

Serwis umożliwia również przeglądanie i odczytywanie treści zamieszczonych Serwisie. Kopiowanie, drukowanie i rozpowszechnianie (bez dokonywania zmian) treści zawartych w Serwisie jest dopuszczalne pod warunkiem, że (i) treści te będą wykorzystywane wyłącznie informacyjnie w celach niekomercyjnych oraz (ii) każda wykonana kopia będzie zawierała informacje na temat źródła pochodzenia.

Użytkownik może korzystać z Serwisu nieodpłatnie. Z Serwisu może korzystać każdy kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet oraz przeglądarkę internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari.

Użytkownik może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Serwisu i opuścić stronę Serwisu.

Gdy użytkownik chce skorzystać z formularza umieszczonego w Serwisie powinien uzupełnić prawidłowo wszystkie pola danego formularza, zaznaczyć wymagane checkboxy znajdujące się pod tym formularzem oraz kliknąć przycisk „Wyślij” lub „Pobierz”. W zależności od tego, czego dotyczył dany formularz, po jego wysłaniu użytkownik będzie miał możliwość pobrania danego materiału lub Focus skontaktuje się z danym użytkownikiem w celu przedstawienia oferty lub prezentacji demo na podany przez użytkownika numer telefonu lub adres e-mail.

Newsletter polega na wysyłaniu do zapisanych użytkowników cyklicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości o charakterze marketingowym i sprzedażowym bezpośrednio lub pośrednio promujących produkty, usługi lub wizerunek Focus. Jeżeli użytkownik chce otrzymywać newsletter powinien w formularzu zapisu podać swój adres e- mail, zaznaczyć wymagane checkboxy oraz kliknąć w przycisk „Zapisz się”. Następnie

użytkownik otrzyma na podany adres e-mail wiadomość informującą o zapisaniu się na newsletter. W celu rozpoczęcia korzystania z newslettera należy kliknąć w link potwierdzający chęć otrzymywanie newslettera. W każdym momencie można zrezygnować z newslettera poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@focustelecom.pl lub kliknięcie przycisku „Anuluj subskrypcję” lub równoważnego znajdującego się w każdej wiadomości e-mail wysyłanej w ramach newslettera.

SiteCall polega na pozostawieniu przez użytkownika swojego numeru telefonu na stronie Serwisu w celu kontaktu zwrotnego ze strony Focus. Skorzystanie z tej funkcji wymaga podania numeru telefonu w formularzu Sitecall zaznaczenia wymaganych checkboxów oraz kliknięcie w przycisk „Połącz teraz”. Kontakt ze strony Focus nastąpi w ciągu 48 godzin. Kontakt jest realizowany w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 16.00.

Chat umożliwia komunikowanie się przez użytkownika z konsultantem Focus w celu udzielenia informacji o produktach i usługach Focus przy wykorzystaniu aplikacji dostępnej w Serwisie. Chat jest dostępny w dni robocze w godzinach 9.00-16.00. Z przyczyn technicznych lub organizacyjnych Chat może być nieodstępny w niektóre dni i/lub godziny, w których Chat powinien być aktywny. Informacja o nieaktywności Chatu będzie widoczna dla użytkownika aplikacji Chat.

W przypadku niedostępności Chatu użytkownik może skorzystać z opcji pozostawienia wiadomości, wypełniając w tym celu formularz, zaznaczając wymagane checkboxy oraz klikając przycisk „Wyślij”. W celu udzielenia odpowiedzi na pozostawioną wiadomość Focus może skontaktować się z danym użytkownikiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Focus zastrzega sobie możliwość realizacji kontaktu zwrotnego wyłącznie z wybranymi osobami.

Focus zastrzega sobie prawo do testowania innych form komunikowania się z użytkownikami za pośrednictwem Serwisu np. wideochatu. Formy te mogą być okresowo aktywowane w Serwisie w celu przetestowania ich funkcjonalności.

Z przyczyn technicznych lub organizacyjnych nie wszystkie formy komunikowania się opisane powyżej mogą być dostępne w Serwisie.

Wszelkie uwagi i/lub zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Serwisu użytkownik może kierować za pośrednictwem maila na adres: rodo@focustelecom.plpisemnie na adres: Focus Telecom Polska ul. Ostrobramska 101a, 04-041 Warszawa, telefonicznie pod numerem telefonu: 222 289 289. Focus odpowie na otrzymaną wiadomość w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania za pośrednictwem wiadomości e-mail, chyba że użytkownik wyraźnie, że chce otrzymać odpowiedź w inny sposób i poda wszystkie niezbędne w tym celu dane.

Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione prawem autorskim. Focus nie udziela użytkownikom żadnych innych uprawnień do korzystania z Serwisu lub jego elementów niż wymienione w Warunkach.

Zabrania się używania i kopiowania oprogramowania, procesów i technologii stanowiących element Serwisu lub opisanych w Serwisie .

Użytkownicy Serwisu są zobowiązani do przestrzegania właściwych przepisów prawa podczas dostępu do i korzystania z Serwisu. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

Wszelkie materiały dostępne w Serwisie lub pobierane za pośrednictwem Serwisu mają charakter promocyjny i nie mogą stanowić podstawy żadnych roszczeń użytkownika lub organizacji, w której użytkownik jest zatrudniony lub którą reprezentuje. Zasady przyszłej współpracy pomiędzy użytkownikiem, organizacją użytkownika lub Focus będą ustalane indywidualnie.

W granicach dopuszczalnych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa ogranicza się odpowiedzialność Focus za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z Serwisu do rzeczywiście poniesionych strat (wyłączona zostaje odpowiedzialność za utracone korzyści) oraz do kwoty 300 (trzysta) złotych.

Focus nie gwarantuje 100% poprawności działania ani dostępności Serwisu, nie udziela również żadnych gwarancji lub rękojmi co do poprawności informacji znajdujących się w Serwisie, przydatności Serwisu i informacji znajdujących się w Serwisie do działalności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Niniejsze Warunki mogą podlegać zmianom, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania Serwisu. Zmiany Warunków wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia zmienionych Warunków w Serwisie.

Warunki obowiązują od dnia 29.09.2020r.